Передовий досвід викладача
Понеділок, 29 січня 2018, 14:36

Одним з головних завдань методичної роботи є створення чіткої системи виявлення, вивчення й впровадження найновіших ідей у педагогічну практику. Яскравим прикладом тому являється впровадження передового педагогічного досвіду викладача обласних та міста Чернігова курсів удосконалення керівних кадрів 2 категорії Моргуна О.О.

Так, під передовим педагогічним досвідом ми маємо розуміти таку навчально-виховну чи організаційно-педагогічну діяльність, в процесі якої стабільні позитивні результати у розв’язанні актуальних педагогічних проблем забезпечуються використанням оригінальних форм, методів, прийомів, засобів навчання та виховання або інтеграції вже відомих форм, методів, прийомів, засобів. Передовий педагогічний досвід є важливим елементом загальної культури педагога, в якій відображаються знання, вміння, навички та індивідуальні риси його особистості, постійно розвиваючись, збагачуючись протягом усієї педагогічної діяльності.

Починаючи з січня 2017 року методичні працівники Центру відвідували заняття Моргуна О.О., знайомилися з його розробками, методикою роботи. Провідною ідеєю досвіду є впровадження інноваційних технологій в навчання слухачів з питань цивільного захисту на курсах удосконалення керівних кадрів. Описаний досвід має велике значення для проведення занять на високому професійному рівні. Саме комп'ютерні засоби навчання сприяють активному залученню слухачів до навчального процесу, розумінню та засвоєнню ними навчального матеріалу, підтримують інтерес до пізнавальної діяльності.

Передовий педагогічний досвід Моргуна О.О. характеризується високою результативністю, творчою новизною, тривалістю функціонування, актуальністю, перспективністю, науковою обґрунтованістю, раціональними витратами часу на досягнення високих результатів. Педагогічний досвід Олексія Олександровича є підґрунтям, на якому зростає його педагогічна майстерність. Це результат творчої діяльності педагога з елементами новизни, спрямований на реалізацію актуальних завдань навчання.

Матеріали вивчення передового досвіду викладача були ретельно вивчені педагогічними працівниками та обговорені на засіданні педагогічної ради Центру. В результаті педагоги прийшли до висновку, що даний досвід необхідно поширювати та впроваджувати в роботу інших педагогічних працівників Центру.

Глибока науково-теоретична підготовка, сумлінність і працьовитість, розвинуте почуття відповідальності, ґрунтовна професійна компетентність, витончена педагогічна культура й естетика, висока мовна ерудиція, методична винахідливість, нестандартний підхід до навчання дозволили Моргуну О.О. стати майстром своєї справиметодист Михайленко С.В.